Ruilverkaveling (voorgeschiedenis)

De ruilverkaveling ging echter in het begin niet zo vlot van start. Al in 1949 werden de meningen gepeild zoals in volgende krantenberichten te lezen valt. Toen waren de grondeigenaren er echter nog niet klaar voor.

In 1949 werden via de Dalfser Courant vergaderingen aangekondigd waarvoor de bewoners werden opgeroepen.
Vergadering inzake ruilverkaveling.
Zij die bezwaren hebben tegen de Ruilverkaveling van de percelen gelegen in het blok van Ruilverkaveling, genaamd “Nieuwleusen 2” en zij die niet precies begrijpen hoe deze verkaveling wordt uitgevoerd worden opgeroepen op Maandag 28 februari des namiddags 2 uur in Café Wolfkamp te Oudleusen.
Spreker; Ing. Post van Zwolle

Verslag van deze vergadering 3 maart 1949
Maandagmiddag werd in café Wolfkamp te Oudleusen een vergadering gehouden voor belanghebbenden bij de aangekondigde ruilverkaveling in het Oudleusenerveld. Deze vergadering stond onder leiding van dhr. H.J. Scherpenkate die de aanwezigen hartelijk welkom heette en in het bijzonder Ing. Vos uit Zwolle die op verzoek van belanghebbenden ter vergadering aanwezig was om de betekenis van de ruilverkaveling uiteen te zetten. Aan de hand van grote kaarten werd duidelijk gemaakt waar de nieuwe water- en landwegen kwamen te liggen en de voor- en nadelen aan het plan verbonden naar voren gebracht. Na de duidelijke uiteenzetting werden verschillende vragen gesteld die door spreker naar genoegen werden beantwoord. Alle aanwezigen waren echter tegen de uitvoering van het plan. De voorzitter bracht aan het einde der vergadering dank aan de heer Vos voor de duidelijke uiteenzetting en spoorde de aanwezigen aan om op de a.s. algemene vergadering te Zwolle tegen het verkavelingsplan te stemmen.