Opgravingen (1)

De Historische Werkgroep Oudleusen probeert alle archeologische opgravingen die ooit in Oudleusen zijn gedaan in kaart te brengen en hier te vermelden.

Opgravingen in Om de Landskroon. Uit een artikel van R. van Beek – Verslagen en mededelingen Overijsselsche recht en geschiedenis 87e stuk 1972.

Het winnen van zand voor wegenaanleg etc. leidt onherroepelijk tot vervlakking van ons toch al vlakke land maar soms ook, zei het ongewild, tot verdieping van onze kennis van de bewoningsgeschiedenis van een bepaalde streek. Zo kwamen bij een zandafgraving in de herfst van 1970 naast het oude erf Hulst aan de weg Om de landskroon, in de buurtschap Oudleusen sporen van een middeleeuwse bewoning te voorschijn. In de voortdurende wedloop met de dragline en met de tijd konden door A. Goutbeek, G.J. Wijnberger, R. Klarenbeek uit Dalfsen en G. Oosting uit Zwolle en de schrijver (R. van Beek) nog zoveel mogelijk grondsporen worden vastgelegd en archeologisch materiaal worden geborgen. Naarmate de werkzaamheden vorderden werd het steeds duidelijker dat het hier een zeer interessant geval van bewoning vanaf ca. 800 betrof.

Het zal duidelijk zijn, gezien de aard van de zandafgraving die op zeer onregelmatige tijden werd uitgevoerd en steeds in stroken plaats vond, dat het voor ons niet mogelijk was alle grondsporen van diverse bewoningsfase vast te leggen, laat staan tot volledige plattegronden van huizen te komen. De oudste bewoningsfase, die pas in een ver gevorderd stadium van de ontzanding werd ontdekt, onderscheidde zich, behalve door het aardewerk, dat hierna besproken zal worden, door de meer met grijs loodzand gemengde donkere grond van de paalgaten en kuilen. De sporen kwamen te voorschijn nadat de humeuze bovengrond, ter dikte van soms 80 cm. door de machine was verwijderd. Hierin kwamen veel overblijfselen voor van een latere fase van de middeleeuwse bewoning gevonden. Zowel in de buurtschap Welsum als in de buurtschap Oudleusen lagen de oude in de Marke gewaarde boerderijen in een hoefijzervorm met de opening naar het veld.