Dalfser Courant

Augustus 1925  (deel 1)
(In een artikel in Rondom Dalfsen vertelde Ab Schutte over de boerderij Hekman aan het Op ’t Holt waar hij als kind opgroeide. Zijn vader kon deze boerderij in 1930 kopen nadat de vorige bewoners, de gebr. van de Beek  er na veel trammelant waren uitgezet. In de krant van augustus 1925 wordt dit hele gebeuren uitgebreid beschreven. Het waterschap het Ommerveld moest gronden onteigenen voor het aanleggen en verbeteren van waterleidingen. De Stouwesloot werd ook flink verbreed.)
Ook grond toebehorende aan de gebr. van de Beek werd onteigend doch de eigenaren wilden dit niet erkennen, integendeel, zij beschouwden dien grond nog als hun rechtmatig eigendom, reden waarom zij de arbeiders, die daar werkzaam waren, sommeerden hun arbeid te staken en eenige malen zelfs dreigden met een vuurwapen. Volgens de vuurwapenwet mag men echter niet zonder vergunning een vuurwapen hebben en daarom trok de politie van Dalfsen en Ommen er de vorige week donderdag op uit om inlevering van dat wapen te vorderen. Zonder resultaat  echter, terwijl bij huiszoeking ook geen wapen werd gevonden. De politie trok af, doch stelde zich in de nabijheid verdekt op in de bosschen. Nauwelijks hadden de arbeiders hun werk hervat of één der gebroeders kwam naar buiten en eischte dat men het werk zou eindigen. Toen daaraan natuurlijk geen gevolg werd gegeven loste van de B. een schot in de lucht, waarop de arbeiders op de vlucht gingen, doch de opzichter dhr. Lagerweij bleef waar hij was. V.d. B. legde daarop op den heer L. aan, doch nu sprong de politie te voorschijn, waarop van de B. zich in huis terugtrok en de deur op slot deed. Met geweld werd de deur opengebroken, waarop van de B. werd gearresteerd. Het vuurwapen alsmede een stok en een mes, waarmede de boer de arbeiders had gedreigd, werden in beslag genomen.
Historische werkgroep  Oudleusen – Willie van Oenen