Uitbreiding kerk Oudleusen

Er hangt een prachtig spandoek bij de kerk, met een 3D impressie, die weergeeft hoe de
aanbouw van de kerk eruit komt te zien. Langzaam kun je de impressie werkelijkheid zien
worden. Dankzij de voortvarende inzet van de bouwlieden van de firma Van Wijnen.
om voor de bouwvak het dak
water-dicht te hebben. Na 4
weken bouwvak zal worden
gestart met de aftimmer-
werkzaamheden. Over een
opleveringsdatum kunnen we
nu nog niet reppen.
Voor het werk in de bouw
zorgen de bouwvakkers. Voor
de inrichtinsplannen is een
speciale commissie samenge-
steld. Te denken valt aan het
plannen maken voor de
inrichting, zoals een keukentje,
invalidentoilet, vloer- en
wandafwerking, verlichting en
gordijnen.
De financiering is mogelijk
door diverse fondsen aan te
boren. Te noemen valt: gelden
uit de verkoop van de pastorie
in Oudleusen, reserveringen uit
de post onderhoud en andere
reserves. Ook is van belang dat
onze mooie kerk een graag
gewilde locatie is om huwe-
lijksinzegeningen te houden.
Er zijn veel aanvragen, met
name door bruidsparen van
buiten de gemeente.
Vermeldenswaard is dat voor
de nieuwbouw de jeu de
boulesbaan, met instemming
v a n J e u d e B o u l e s
Club D ‘Oleu Boules, is
verplaatst. Inmiddels is deze
ook gereed voor bespelen.
In dit stukje noemen we bijna
geen namen. Duidelijk is dat er
veel tijd en inzet is besteed
door vrijwilligers om dit project
tot uitvoer te kunnen brengen.
Oproep
De antependia zijn versleten.
Gezocht: handvaardige mensen
die doormiddel van bijvoor-
beeld appliceren, borduren en/
of naaien nieuwe willen
vervaardigen.
Antependia, de bekleding van
de preekstoel en avondmaals-
tafel, worden gebruikt om de
kleuren van het kerkelijk jaar
aan te geven:
– paars voor de Adventstijd en
de veertigdagentijd, perioden
van inkeer, vasten;
– wit voor kerkelijke
hoogtijdagen, rondom feesten
als Kerst en Pasen;
– rood voor Pinksteren, als
kleur van de heilige Geest;
– groen voor de tijd door het
jaar heen, als kleur van hoop
en bloei.
Contact opnemen met Bertus
Grotenhuis. 06-12080649.
De bouw omvat een aanpas-
sing en uitbreiding van de
consistorie, een extra garde-
robe, een mindervaliden-toilet
en een bijeenkomstruimte.
Deze bijeenkomstruimte zal
worden gebruikt voor naaste
betrokkenen bij doop-, trouw-,
rouw- en erediensten. Ook de
kinderoppas- en kinderneven-
dienst zullen van deze ruimte
gebruik maken. Tevens kun-
nen er kerkelijke vergade-
ringen plaatsvinden.
Twee jaar geleden ontstond
het idee om de consistorie te
mo-derniseren en uit te
breiden.
Met name Thijs Hogenkamp
heeft de plannen opgepakt en
omgezet in concrete ontwer-
pen. Na lang vijven en zessen
en vergaderen met allen die op
bestuurlijk niveau erover gaan
maar ook letterlijk er zicht op
hebben, de buurtbewoners, is
er uiteindelijk toestemming
verleend en is de bouw begon-
nen. De vorderingen zijn al
goed zichtbaar. Bijzondere
aan-dacht wordt verleend aan
het voortzetten en hergebruik
van karakteristieke details uit
de bestaande bouw in de
nieuw-bouw. Het is het streven